Studenckie Koła Naukowe

Jak założyć koło naukowe?
1) Pomysł na koło naukowe (sprawdź, czy istnieją już na uczelni organizacje o podobnej tematyce, znajdź przynajmniej 3 chętnych na członkostwo, określ obszar działania SKN i jego nazwę)
2) Opiekun Naukowy koła (znajdź pracownika dydaktycznego, który zajmuje lub interesuje się dziedziną, w której ma działać SKN)
3) Zarząd (SKN musi wybrać w drodze głosowania:  przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz skarbnika)
4) Statut organizacji (stwórz regulamin SKN, który zawierać będzie następujące informacje: nazwa, cele organizacji i sposoby ich realizacji, miejsce funkcjonowania – Instytut, sposób nabywania i utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków, informacje o zarządzie oraz o sposobie powoływania go, itp.)
5)   Rejestracja (organizacja studencka zostanie zarejestrowana  po złożeniu odpowiedniej dokumentacji):
–    Formularza rejestracyjnego z podpisami Opiekuna Naukowego SKN oraz Kierownika Katedry
–    Listy członków SKN oraz ich danych kontaktowych
–    Statutu organizacji studenckiej

Po zarejestrowaniu organizacji studenckiej, do jej obowiązków należy dostarczenie następującej dokumentacji w określonych terminach:
•    sprawozdania z  działalności oraz sprawozdania finansowego SKN – do 31 października
•    ramowych programów pracy SKN – do 30 listopada
•    planów budżetowych – do 30 listopada


Dlaczego warto należeć do organizacji studenckiej?

Organizacja studencka może otrzymać dofinansowanie do prowadzenia projektów badawczych, konferencji, organizacji warsztatów, szkoleń, wystaw i konkursów.
Podstawą przyznania SKN środków finansowych na jego działanie jest Plan Budżetowy oraz wcześniejsza działalność i osiągnięcia organizacji.

WAŻNE!

W przypadku korzystania ze środków budżetowych SKN, wnioski Przewodniczących Kół (wraz z podpisami Opiekunów Naukowych) powinny zostać złożone minimum 14 dni przed terminem przedsięwzięć wynikających z wniosku o wykorzystanie środków finansowych SKN.
Wnioski o dofinansowanie oraz kopie faktur dotyczące wykorzystania środków SKN należy składać w Ośrodku Informacji Naukowej – Biblioteka Główna.

Miejsce składania dokumentów:
Ewa Fijałkowska
Ośrodek Informacji Naukowej
Biblioteka Główna (bud. C, pok. 111)
e-mail: oin@pwsz.pila.pl
tel. 67 352 27 09