• MNiSW

  Polskie Powroty NAWA – pilotażowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

  W dniu 7 marca 2018 r. został uruchomiony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) program Polskie Powroty. W/w program umożliwi polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie zatrudnienia w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych, oferując im konkurencyjne wynagrodzenie oraz możliwość budowania zespołów projektowych, finansowanie wynagrodzeń powracających naukowców i członków stworzonej przez nich grupy badawczej, a tym samym stworzenie optymalnych warunków prowadzenia w Polsce badań naukowych na światowym poziomie. Dzięki  udziałowi w Programie polskie uczelnie pozyskają do współpracy, bez konieczności angażowania dodatkowych środków, specjalistów z międzynarodowym doświadczeniem oraz wiedzą z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej. Program otwarty jest dla wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe. W ramach programu finansowane będzie zatrudnienie Powracających Naukowców…

 • MNiSW

  Nowe licencje w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki

  Informujemy, że zostały uruchomione roczne licencje pilotażowe zapewniające dostęp do narzędzi umożliwiających analizę danych bibliometrycznych: InCites –  dodatek do bazy Web of Science SciVal – dodatek do bazy Scopus Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do w/w baz są dostępne w serwisie WBN. Obecnie WBN umożliwia dostęp do pełnych kolekcji czasopism kilkunastu najważniejszych światowych wydawnictw naukowych, zawierających łącznie ponad 8 tysięcy tytułów bieżących, z czego ok. 5 tysięcy dostępne jest w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley z prawem krajowej archiwizacji. W ramach tych licencji zakupiono także ok. 30 tysięcy e-książek oraz ponad 10 tysięcy tomów serii książkowych.  Na zasadzie licencji krajowych dostępne są także czasopisma Science i Nature, platforma Ebsco…

 • Konkursy,  MNiSW

  Ruszyła rekrutacja do programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds

  W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w rekrutacji Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą “DIALOG” na lata 2017 – 2019. Program realizowany  jest przez Stowarzyszenie Top500 Innovators oraz Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i skierowany jest do studentów studiów I, II i III stopnia polskich uczelni, którzy kończąc studia planują swoją karierę w nauce, biznesie czy administracji publicznej. Edycja 2018 rozpocznie się  w marcu 2018 i potrwa do czerwca 2018. Nabór wniosków trwa do 21 stycznia. Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie topminds.pl oraz facebooku. Źródło: MNiSW

  Możliwość komentowania Ruszyła rekrutacja do programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds została wyłączona
 • MNiSW

  Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła przyjmowanie wniosków do programu Fulbright Slavic Award 2018-2019

  Program skierowany jest do pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w polskich uczelniach i jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Komisją Fulbrighta: University of Washington w Seattle (UW) – prowadzenie zajęć o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej lub kulturoznawczej, w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej, skoncentrowane wokół kultury polskiej (stypendium 6 miesięczne) lub University of Illinois w Chicago (UIC) – prowadzenie zajęć o tematyce kulturoznawczej z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej (stypendium 4 miesięczne) Termin składania wniosków upływa 8 stycznia 2018 r. Szczegółowe informacje o programie: Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta.…

 • MNiSW

  Dzień informacyjny: bezpieczeństwo żywnościowe i biogospodarka w programie Horyzont 2020

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej wraz ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ma przyjemność zaprosić na Dzień Informacyjny poświęcony 2. Wyzwaniu Społecznemu w programie Horyzont 2020: „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”, który odbędzie się 6 grudnia 2017 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (sala: Aula 2), w godz. 9:30 – 15:00. W trakcie Dnia Informacyjnego przedstawione zostaną możliwości, jakie naukowcom daje udział w programie Horyzont 2020, uczestnicy zostaną zapoznani z bieżącą tematyką konkursów w obszarze 2. Wyzwania Społeczne na 2018 rok oraz poruszone zostaną kwestie związane z tworzeniem Grup Operacyjnych w ramach Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji…

 • Konkursy,  MNiSW

  Ogłoszenie o V edycji konkursu „Mobilność Plus”

  Środki finansowe w konkursie „Mobilność Plus” przeznaczone są na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych. Mogą być przyznane na okres od 6 do 36 miesięcy. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r. Adresatami konkursu są młodzi naukowcy (nie ukończyli 35. roku życia) i dodatkowo są: 1) zatrudnionymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania: a) pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi, b) pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi, 2) uczestnikami studiów doktoranckich. Wsparcie jest udzielane we wszystkich dziedzinach nauki. Nabór wniosków trwa od 2 stycznia 2017 r. do dnia 15 marca…

 • Komunikaty,  MNiSW

  Letnie Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców – lipiec i sierpień 2017

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs na przeprowadzenie w lipcu 2017 r. przez szkoły wyższe 8 kursów ”Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców”, przeznaczonych dla wyróżniających się studentów lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich, w tym: dwóch czterotygodniowych dla 65osób każdy; sześciu trzytygodniowych dla 45 osób każdy. W ramach każdego kursu powinny być zorganizowane zajęcia na 4 poziomach zawansowania znajomości języka polskiego: A2, B1, B2, C1. Warunki konieczne do udziału w konkursie: co najmniej dwa lata doświadczenia w organizacji letnich kursów języka polskiego dla cudzoziemców; opinia senatu uczelni co do możliwości organizacji kursu; zagwarantowanie bazy lokalowej (dydaktycznej i socjalnej) dla uczestników kursu; deklaracja zakwaterowania i wyżywienia w kwocie…

 • Konkursy,  MNiSW

  Nabór wniosków w przedsięwzięciu „KIC 2016 – wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT”

  W ramach naboru wniosków w przedsięwzięciu „KIC 2016 – wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT” mogą być zgłoszone wnioski o finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem przez polskich partnerów we współpracy z partnerami zagranicznymi, wspólnego wniosku projektowego i złożeniem go w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs) Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Dofinansowanie może zostać przyznane wyłącznie na refundację kosztów poniesionych w okresie od dnia 14 stycznia 2016 r. do dnia złożenia wniosku i nie później niż do dnia 14 lipca 2016 r. Termin nadsyłania wniosków upływa 9 stycznia 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej. Źródło:nauka.gov.pl

 • Komunikaty,  MNiSW

  Strategia dla nauki i szkolnictwa wyższego

  Dnia 9 września 2016 roku, minister nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosław Gowin, ogłosił strategię rozwoju dla polskich uczelni i nauki. Strategia składa się z trzech filarów, a jej zadaniem jest poprawa kondycji polskich uniwersytetów: Konstytucja dla nauki, zmiany systemowe w szkolnictwie wyższym: Zakłada mniej biurokracji na uczelniach, Narodowy Kongres Nauki, Ustawa 2.0, Narodowa Agencja Współpracy Akademickiej; Innowacja dla gospodarki, komercjalizacja badań i partnerstwo z biznesem: Dobre prawo dla  innowacji, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Instrumenty finansowe dla innowacji, 50 miliardów złotych na projekty, Narodowy Instytut Technologiczny; Nauka dla Ciebie – społeczna odpowiedzialność nauki: Uniwersytet Młodego Odkrywcy, Program Naukobus, Program dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Szczegółowe informacje na temat stawy znajdują…