NCBiR

Konkurs na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym, Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00- UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 18 grudnia 2017 r. do dnia  31 stycznia 2018 r.
Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 20 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania 19 400 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) stanowi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE to 84,28%.
Maksymalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN.
IOK wybiera projekty do dofinansowania poprzez dokonanie oceny merytorycznej wniosków. Konkurs POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 jest konkursem zamkniętym i nie jest prowadzony w rundach.
Wnioski w konkursie składa się wyłącznie za pośrednictwem  Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.
Szczegółowa informacja o w/w konkursie: strona internetowa NCBiR.
Źródło: NCBiR